Huraian Sukatan Pelajaran


Rancangan Tahunan Bahasa Melayu SK Tahun 6 2005
OBJEKTIF MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU TAHUN ENAM
Pada akhir tahun enam murid dapat :
i. mendengar dan memahami pengucapan dengan teliti serta menghayatinya dalam konteks perbualan harian dan situasi formal,
ii. bertutur dengan petah menggunakan sebutan dan intonasi yang secara bertatasusila dalam pelbagai situasi
iii. berbincang dan berkongsi pendapat tentang sesuatu perkara untuk menyelesaikan masalah, mencapai persetujuan, dan membuat keputusan,
iv. membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berunsur ilmu,
v. mengamalkan budaya membaca dalam kehidupan harian,
vi. menghasilkan pelbagai jenis penulisan kreatif dan berunsur pengetahuan dengan menggunakan kemahiran menulis serta proses penulisan yang sesuai dan betul.
vii. menulis teks dengan menggunakan tulisan berangkai yang cantik dan kemas,
viii. menghasilkan karangan menggunakan tidak kurang daripada 80 patah perkataan,
ix. menggunakan bahasa baku yang meliputi tatabahasa, kosa kata, sistem ejaan, dan sebutan yang betul, dan
x. menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif, semangat patriotisme, dan kewarganegaraan.
1
Rancangan Tahunan Bahasa Melayu SK Tahun 6 2005
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN 6 2005
UNIT
TEMA
TAJUK
ARAS
HASIL PEMBELAJARAN
(Fokus Utama / Fokus Sampingan)
SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
UNIT 1
ARAS 1
Tema:
Patriotisme
Tajuk:
Negara Kita Tanggungjawab Kita
1.2
i
ii
iii
5.1
i
ii
Bertanya dan menjawab sesuatu perkara secara bertatasusila.
Mengemukakan soalan tanpa kata tanya.
Mengajukan soalan yang menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan huraian dan penerangan.
Memberikan jawapan yang tepat dengan alasan yang munasabah.
Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.
Membaca perkataan, rangkai kata ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.
Memahami perkataan, rangkai kata dan ayat yang dibaca.
Tatabahasa :
Kata Tanya
Peribahasa
Kosa Kata :
Kestabilan
Perpaduan
Warisan
Penjajah
Mendukung
Ilmu:
Kajian Tempatan
Pendidikan Moral
Nilai:
Bertatasusila
Hormat-menghormati
KBT:
KB Menjana idea
TMK
Penerokaan
UNIT 1
ARAS 2
Tema:
Patriotisme
Tajuk:
Sambutan Hari Kemerdekaan
1.2
i
ii
5.1
i
Bertanya dan menjawab sesuatu perkara secara bertatasusila.
Mengemukakan soalan yang relevan tentang topik yang dibincangkan.
Memberikan penjelasan terhadap jawapan yang diberikan.
Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.
Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca.
Tatabahasa:
Kata Nama Khas
Ayat Tunggal
Kosa Kata:
Ulang Tahun
Angkatan
Gemilang
Upacara
Stadium
Ilmu:
Kajian Tempatan
Nilai:
Bertatasusila
Hormat-menghormati
KBT:
KB Menjana idea
TMK – Penerokaan
BCB
-Bacaan intensif
2
Rancangan Tahunan Bahasa Melayu SK Tahun 6 2005
UNIT
TEMA
TAJUK
ARAS
HASIL PEMBELAJARAN
(Fokus Utama / Fokus Sampingan)
SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
UNIT 1
ARAS 3
Tema:
Patriotisme
Tajuk:
Wira Negara
1.2
i
5.1
i
ii
Bertanya dan menjawab sesuatu perkara secara bertatasusila.
Berbual secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan soalan pelbagai aras.
Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.
Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.
Menghuraikan maksud ayat yang dibaca.
Tatabahasa :
Kata Nama Am
Kata Ganti Nama
Kosa Kata :
Wira
Sasteria
Kompas
Hendap
Pengganas
Ilmu:
Kajian Tempatan
Nilai:
Bertatasusila
Hormat-menghormati
Patriotisme
KBT:
KB Menjana idea
TKP Kinestetik
BCB Bacaan intensif
UNIT 2
ARAS 1
Tema:
Sukan
Tajuk:
Perlis Mencipta Sejarah
6.3
i
10.1
i
ii
Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.
Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan.
Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna.
Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk.
Membina draf karangan yang lengkap.
Tatabahasa:
Kata Kerja Transitif
Kata Kerja Aktif
Kata Kerja Pasif
Kosa Kata:
Percutian
Bersejarah
Dinobatkan
Sambutan
Perarakan
Ilmu:
Sains Sukan
PJK
Nilai:
Bekerjasama
Kesukanan
KBT:
KB - Menjana Idea
Kontekstual
BCB
- Bacaan Intensif
- Mencatat Nota
3
Rancangan Tahunan Bahasa Melayu SK Tahun 6 2005
UNIT
TEMA
TAJUK
ARAS
HASIL PEMBELAJARAN
(Fokus Utama / Fokus Sampingan)
SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
UNIT 2
ARAS 2
Tema:
Sukan
Tajuk:
Tokoh
6.3
i
10.1
i
ii
Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.
Membaca dan mengenal pasti idea yang terdapat dalam teks.
Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna.
Melakukan transformasi maklumat dalam teks kepada pelbagai genre.
Menulis karangan menggunakan bahasa yang kreatif.
Tatabahasa :
Kata Kerja Tak Transitif
- berpelengkap
- tak berpelangkap
Kosa Kata :
Memperagakan
Gigih
Bersaing
Sengit
Persada
Ilmu:
Sains Sukan
PJK
Nilai:
Bekerjasama
Kesukanan
KBT:
KB Menjana Idea
Kontekstual
-Mengalami
BCB
- Bacaan Intensif
- Mencatat Nota
UNIT 2
ARAS 3
Tema:
Sukan
Tajuk:
Ratu Boling Negara
6.3
i
10.1
i
Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.
Menghuraikan isi utama dan isi sampingan yang terdapat dalam teks.
Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna.
Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah dan menarik.
Tatabahasa:
Kata Adjektif
- sifatan/keadaan
- warna
Kosa Kata:
Juara
Fizikal
Stamina
Jernih
Perangsang
Ilmu:
Sains Sukan
PJK
Nilai:
Bekerjasama
Kesukanan
KBT:
Menjana Idea
Kontekstual
BCB
- Bacaan Intensif
- Mencatat Nota
4
Rancangan Tahunan Bahasa Melayu SK Tahun 6 2005
UNIT
TEMA
TAJUK
ARAS
HASIL PEMBELAJARAN
(Fokus Utama / Fokus Sampingan)
SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
UNIT 3
ARAS 1
Tema:
Perpaduan
Tajuk:
Gotong-royong
1.5
i
6.5
i
Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang sesuai.
Menyatakan maksud pernyataan yang tersurat dan tersirat berdasarkan intonasi.
Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.
Membaca dan mencari fakta yang relevan dengan perkara yang dikehendaki dalam teks.
Tatabahasa:
Kata Adjektif
- ukuran
- bentuk
Kosa Kata :
Masalah sosial
Sepakat
Berkat
Melepak
Generasi
Ilmu:
Kajian Tempatan
Pendidikan Moral
Nilai:
Prihatin
Bertatasusila
Baik hati
Kesederhanaan
Patriotisme
KBT:
KB: menganalisis
Konteksual
- mengaplikasi
UNIT 3
ARAS 2
Tema:
Perpaduan
Tajuk:
Hidup Sepakat Membawa Berkat
1.5
i
6.5
i
Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang sesuai.
Menjelaskan maksud diksi, frasa, ungkapan dan ayat dalam sesuatu pengucapan.
Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.
Membaca dan mengimbas fakta yang. Relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat.
Tatabahasa:
Kata Adjektik
- pancaindera
Kosa Kata:
Berbilang bangsa
Berganding
Harmoni
Meronda
Tersurat
Ilmu:
Kajian Tempatan
Pendidikan Moral
Nilai:
Prihatin
Bertatasusila
Baik hati
Kesederhanaan
KBT:
KB: menganalisis
Kontekstual
- mengaplikasi
5
Rancangan Tahunan Bahasa Melayu SK Tahun 6 2005
UNIT
TEMA
TAJUK
ARAS
HASIL PEMBELAJARAN
(Fokus Utama / Fokus Sampingan)
SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
UNIT 3
ARAS 3
Tema:
Perpaduan
Tajuk:
Bahasa Jiwa Bangsa
1.5
i
6.5
i
Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang sesuai.
Menyatakan pengajaran yang terdapat dalam bahan secara analitis.
Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.
Membaca dan mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat kesimpulan.
Tatabahasa :
Kata Adjektif
- waktu - cara
- perasaan - jarak
Kosa Kata :
Ceria
Galak
Perkarangan
Berseri
Suram
Ilmu:
Kajian Tempatan
Pendidikan Moral
Nilai:
Prihatin
Bertatasusila
Baik hati
Kesederhanaan
KBT:
KB: menganalisis
Konteksual
- mengaplikasi
UNIT 4
ARAS 1
Tema:
Penginapan
Tajuk:
Rumah Tradisional Melayu
6.4
i
ii
8.5
i
Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.
Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan gambaran umum.
Membaca perenggan pertama dan perenggan akhir dalam sesuatu teks bagi mendapatkan maklumat umum.
Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara peranggan bagi sesebuah karangan.
Mengemukakan isi mengikut urutan dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai.
Tatabahasa:
Kata Hubung
- penanda wacana
Kosa Kata:
Tradisional
Gelegar
Rasuk Utara
Kasau Lintang
Kayu Tunjuk Langit
Ilmu:
Kajian Tempatan
Pendidikan Seni
Nilai:
Insaf
Prihatin
Teliti
KBT:
KB- mengumpul
- mengelas
- menjana idea
KBT- konteks
tual
- mengaplikasi
6
Rancangan Tahunan Bahasa Melayu SK Tahun 6 2005
UNIT
TEMA
TAJUK
ARAS
HASIL PEMBELAJARAN
(Fokus Utama / Fokus Sampingan)
SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
UNIT 4
ARAS 2
Tema:
Penginapan
Tajuk:
Bumbung Rumah Tradisional Melayu
6.4
i
8.5
i
Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.
Membaca bahagian pengenalan atau prakata sesebuah buku.
Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara peranggan bagi sesebuah karangan.
Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan pemerengganan yang kohesi.
Tatabahasa :
Kata Hubung
Kosa Kata :
Memelihara
Penyelenggaraan
Kategori
Perabung
Gajah menyusu
Ilmu:
Kajian Tempatan
Pendidikan Moral
Nilai:
Insaf
Prihatin
Teliti
KBT:
KB- mengumpul
- mengelas
- menjana idea
KBT- kontektual
- mengaplikasi
UNIT 4
ARAS 3
Tema:
Penginapan
Tajuk:
Rumahku
6.4
i
8.5
i
Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.
Membaca sinopsis, bibliografi, indeks dan glosari sesebuah buku untuk mendapatkan gambaran umum.
Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara peranggan bagi sesebuah karangan.
Menghubungkaitkan isi utama dengan isi sampingan dengan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren dan kohesi.
Tatabahasa:
Penanda Wacana
Kosa Kata:
Jerjak
Kekuda
Tetupai
Ambang
Jenang
Kerawang
Kambi
Kekisi
Anjung
Panel
Ilmu:
Kajian Tempatan
Pendidikan Moral
Nilai:
Kasih Sayang
KBT:
KB- mengumpul
- mengelas
- menjana idea
KBT- kontektual
- mengaplikasi
7
Rancangan Tahunan Bahasa Melayu SK Tahun 6 2005
UNIT
TEMA
TAJUK
ARAS
HASIL PEMBELAJARAN
(Fokus Utama / Fokus Sampingan)
SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
UNIT 5
ARAS 1
Tema:
Perikanan
Tajuk:
Nelayan Kita Kini
9.2
i
7.1
i
ii
Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca.
Mengenal pasti maklumat yang diperdengarkan dan membuat cacatan.
Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.
Membaca dan membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat.
Menyatakan andaian yang dibuat secara ringkas.
Tatabahasa :
Kata Seru
Kosa Kata :
Ekonomi
Teknologi
Mendinginbekukan
Mempermudah
Memperkembang
Kreativiti
Ilmu:
Kemahiran Hidup
Kajian Tempatan
Nilai:
Prihatin
Peka
Teliti
KBT:
KB- menjana idea
BCB:- mengumpul
maklumat
UNIT 5
ARAS 2
Tema:
Perikanan
Tajuk:
Ketabahan Nelayan
9.2
i
7.1
i
Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca.
Menterjemahkan maklumat dalam bentuk lakaran kerangka.
Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.
Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik.
Tatabahasa:
Kata Perintah
Kosa Kata:
Gelombang
Badai
Laut lepas
Terdampar
Gelora
Akuatik
Ilmu:
Kemahiran Hidup
Kajian Tempatan
Nilai:
Prihatin
Peka
Teliti
KBT:
KB- menjana idea
BCB:- mengumpul
maklumat
8
Rancangan Tahunan Bahasa Melayu SK Tahun 6 2005
UNIT
TEMA
TAJUK
ARAS
HASIL PEMBELAJARAN
(Fokus Utama / Fokus Sampingan)
SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
UNIT 5
ARAS 3
Tema:
Perikanan
Tajuk:
Pertandingan Memancing
9.2
i
7.1
i
Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca.
Membuat ringkasan berkaitan teks yang dibaca.
Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.
Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik.
Tatabahasa :
Kata Bantu
Kosa Kata :
Joran
Umpan
Hamper
Kekili
Merentap
Ilmu:
Kemahiran Hidup
Kajian Tempatan
Nilai:
Prihatin
Peka
Teliti
KBT:
KB- menjana idea
BCB:- mengumpul
maklumat
UNIT 6
ARAS 1
Tema:
Teknologi Maklumat
Tajuk:
Melawat Pusat Teknologi Maklumat
1.1
i
5.2
i
ii
Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai.
Berinteraksi dengan pihak lain berkaitan sesuatu topik.
Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.
Membaca bahan berunsur ilmu dengan sebutan dan intonasi yang betul.
Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca.
Tatabahasa:
Kata Ganti Nama
Kosa Kata:
Komunikasi
Teknologi
Internet
Taklimat
Modem
Ilmu:
Sains & Teknologi
Kajian Tempatan
Nilai:
Berakhlak Mulia
Cintai Alam Sekitar
KBT:
KB – membuat
keputusan
Kontekstual – Mengaplikasi
TMK Penerokaan
9
Rancangan Tahunan Bahasa Melayu SK Tahun 6 2005
UNIT
TEMA
TAJUK
ARAS
HASIL PEMBELAJARAN
(Fokus Utama / Fokus Sampingan)
SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
UNIT 6
ARAS 2
Tema:
Teknologi Maklumat
Tajuk:
Komputer Riba
1.1
i
5.2
i
ii
Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai.
Menggunakan gelaran dan kata panggilan yang sesuai dalam perbualan.
Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.
Membaca bahan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul.
Menyatakan maklumat penting dalam bahan yang dibaca.
Tatabahasa :
Kata Penguat
Kata Nama Khas
Kosa Kata :
Tetikus
Pencetak
Cakera Padat
Program
Papan Kekunci
Unit Pemprosesan Pusat
Ilmu:
Sains & Teknologi
Kajian Tempatan
Nilai:
Berakhlak Mulia
Cintai Alam Sekitar
KBT:
KB – membuat
keputusan
Kontekstual
TMK Penerokaan
UNIT 6
ARAS 3
Tema:
Teknologi Maklumat
Tajuk:
Dunia Di Hujung Jari
1.1
i
5.2
i
ii
Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai.
Menerima teguran dengan hati yang terbuka dalam perbualan.
Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.
Membaca teks pelbagai laras bahasa dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.
Menjelaskan persoalan berdasarkan teks yang dibaca.
Tatabahasa:
Kata Penegas
Imbuhan Apitan
Kosa Kata:
Mencipta
Faksimili
Alat
Manfaat
Sidang Video
Urus niaga
Telekomunikasi
Ilmu:
Sains & Teknologi
Kajian Tempatan
Nilai:
Berakhlak Mulia
Cintai Alam Sekitar
KBT:
KB – membuat
keputusan
Kontekstual
TMK Penerokaan
10
Rancangan Tahunan Bahasa Melayu SK Tahun 6 2005
UNIT
TEMA
TAJUK
ARAS
HASIL PEMBELAJARAN
(Fokus Utama / Fokus Sampingan)
SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
UNIT 7
ARAS 1
Tema:
Semangat Patriotik
Tajuk:
Kibar Jalur Gemilang di Puncak Everest
7.3
i
10.3
i
Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca.
Menyatakan isi sesuatu teks untuk meningkatkan minat membaca.
Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca.
Membezakan isi penting dengan isi sampingan untuk membuat ringkasan.
Tatabahasa :
Kata Nafi
Kosa Kata :
Getir
Kegigihan
Semangat Waja
Bersyukur
Kekejangan otot
Ilmu:
Pendidikan Moral
Kajian Tempatan
PJK
Nilai:
Tabah
Sabar
Semangat juang
Rajin
Patriotisme
KBT:
KB:- melapor
- membuat
rumusan
BCB Membaca
intensif
UNIT 7
ARAS 2
Tema:
Semangat Patriotik
Tajuk:
Berbasikal Mengelilingi Dunia
7.3
i
10.3
i
Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca.
Menyatakan ringkasan atau sinopsis teks pelbagai bahan yang dibaca.
Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca.
Menyatakan isi penting yang telah diringkaskan daripada bahan yang dibaca.
Tatabahasa:
Kata Pemeri
Kosa Kata:
Tekad
Kudrat
Impian
Watan
Menyusuri
Ilmu:
Pendidikan Moral
Kajian Tempatan
PJK
Nilai:
Tabah
Sabar
Semangat juang
Rajin
Patriotisme
KBT:
KB:- melapor
- membuat
rumusan
BCB Membaca
Intensif
11
Rancangan Tahunan Bahasa Melayu SK Tahun 6 2005
UNIT
TEMA
TAJUK
ARAS
HASIL PEMBELAJARAN
(Fokus Utama / Fokus Sampingan)
SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
UNIT 7
ARAS 3
Tema:
Semangat Patriotik
Tajuk:
Wira Samudera
7.3
i
ii
10.3
i
Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca.
Mengenal pasti perkara yang menarik dalam teks yang dibaca untuk meningkatkan minat membaca.
Merumuskan isi-isi menarik dalam teks yang dibaca.
Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca.
Membuat ringkasan daripada bahan prosa dalam bentuk perenggan.
Tatabahasa :
Kata Sendi Nama
Kosa Kata :
Diawasi
Satelit
Slogan
Kenyataan
Menongkah
Ilmu:
Pendidikan Moral
Kajian Tempatan
Nilai:
Tabah
Sabar
Semangat Patriotisme
KBT:
KB:- melapor
- membuat
rumusan
BCB Bacaan
imbasan
UNIT 8
ARAS 1
Tema:
Pendidikan
Tajuk:
Cintailah Bahasa Kebangsaan Kita
3.3
i
ii
11.1
i
Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang.
Memilih dan membentangkan hujah yang bernas dengan intonasi, sebutan dan gaya bersahaja.
Membidas hujah dengan alasan yang kukuh menggunakan kesantunan bahasa.
Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.
Memberikan komen tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.
Tatabahasa:
Ayat Penyata
Kata Sendi Nama
Kosa Kata:
Kagum
Syarahan
Mengutarakan
Bernas
Hujah
Ilmu:
Kajian Tempatan
Pemdidikan Moral
Nilai:
Menghormati
Bertatasusila
KBT:
KB – membuat
keputusan
TKP- Pralinguistik
Kontekstual –
Bekerjsama 12
Rancangan Tahunan Bahasa Melayu SK Tahun 6 2005
UNIT
TEMA
TAJUK
ARAS
HASIL PEMBELAJARAN
(Fokus Utama / Fokus Sampingan)
SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
UNIT 8
ARAS 2
Tema:
Pendidikan
Tajuk:
Pendeta Bahasa
3.3
i
11.1
i
Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang.
Menyampaikan pengucapan umum tentang sesuatu tajuk dengan menggunakan diksi, ayat, sebutan, intonasi dan gaya yang sesuai.
Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.
Membahaskan kekuatan yang terkandung dalam sesebuah karya.
Tatabahasa :
Kata Bilangan
Penjodoh Bilangan
Kosa Kata :
Pendeta
Pengajian
Ikhtisas
Kehormat
Dedikasi
Ilmu:
Sains & Teknologi
Kajian Tempatan
Nilai:
Menghormati
Bertatasusila
KBT:
KB – membuat
keputusan
KBT
TKP- Pralinguistik
- Kontekstual
UNIT 8
ARAS 3
Tema:
Pendidikan
Tajuk:
Sasterawan
Negara
3.3
i
11.1
i
Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang.
Melahirkan perasaan dengan menggunakan diksi, ayat dan unsur paralinguistik secara meyakinkan.
Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.
Merumuskan maklumat yang menarik dalam sesebuah karya secara kritis.
Tatabahasa:
Kata Arah
Imbuhan
Akhiran
Kosa Kata:
Anugerah
Sumbangan
Pengikhtirafan
Sasterawan
Karya
Ilmu:
Sains & Teknologi
Kajian Tempatan
Nilai:
Menghormati
Bertatasusila
KBT:
KB – membuat
keputusan
KBT
TKP- Pralinguistik
- Kontekstual
13
Rancangan Tahunan Bahasa Melayu SK Tahun 6 2005
UNIT
TEMA
TAJUK
ARAS
HASIL PEMBELAJARAN
(Fokus Utama / Fokus Sampingan)
SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
UNIT 9
ARAS 1
Tema:
Makanan
Tajuk:
Kuih Tradisional Melayu
5.2
i
ii
7.2
i
Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.
Membaca bahan berunsur ilmu dengan sebutan dan intonasi yang betul.
Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca.
Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa yang terdapat dalam teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca.
Mengecam diksi, istilah dan ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan.
Tatabahasa :
Pengimbuhan
Penjodoh Bilangan
Awalan
Kosa Kata :
Sebati
Adunan
Mereneh
Mengukus
Bersalut
Ilmu:
Kajian Tempatan
Sains
Nilai:
Bertatasusila
Menghormati
Bekerjasama
KBT:
KB: -membanding
beza
-menjana idea
BCB Bacaan
Luncuran
UNIT 9
ARAS 2
Tema:
Makanan
Tajuk:
Kuih Tradisional Kita
5.2
i
ii
7.2
i
Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.
Membaca bahan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul.
Menyatakan maklumat penting dalam bahan bacaan.
Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa yang terdapat dalam teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca.
Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan.
Tatabahasa:
Awalan ber...
Kata Ganda
Kosa Kata:
Prinsip
Sejati
Lumat
Hidangan
Gegelung
Ilmu:
Kajian Tempatan
Sains
Nilai:
Bertatasusila
Menghormati
Bekerjasama
KBT:
KB: -membandingt
beza
menjana idea
BCB Bacaan
Luncuran 14
Rancangan Tahunan Bahasa Melayu SK Tahun 6 2005
UNIT
TEMA
TAJUK
ARAS
HASIL PEMBELAJARAN
(Fokus Utama / Fokus Sampingan)
SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
UNIT 9
ARAS 3
Tema:
Makanan
Tajuk:
Resepi Sos Cucur Udang
5.2
i
ii
7.2
i
Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.
Membaca teks pelbagai laras bahasa dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.
Menjelaskan persoalan berdasarkan teks yang dibaca.
Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa yang terdapat dalam teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca.
Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan.
Tatabahasa :
Awalan ber...
Perumpamaan
Kosa Kata :
Sejemput
Ulas
Kisar
Resepi
Lesung
Ilmu:
Kajian Tempatan
Sains
Nilai:
Bertatasusila
Menghormati
Bekerjasama
KBT:
KB: -membanding
beza
- menjana idea
BCB Bacaan
luncuran
UNIT 10
ARAS 1
Tema:
Pengalaman
Tajuk:
Mengembara Di Dasar Laut
8.6
i
ii
10.2
i
Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan.
Menggunakan pengurusan grafik bagi mengenal pasti isi yang sesuai untuk membuat kerangka penulisan.
Menulis karangan yang lengkap bersesuaian dengan format.
Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.
Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan, perkataan, frasa dan tanda baca dalam teks.
Tatabahasa:
Ayat Tunggal
Tanda Baca
Kosa Kata:
Rekrut
Berkobar-kobar
Khazanah
Spesis
Menyelinap
Ilmu:
Kajian Tempatan
Pendidikan Moral
PJK
Nilai:
Teliti
Keberanian
Patriotisme
KBT:
KB – menjana idea
KBT
TKP- Visual Ruang
TMK Penerokaan
15
Rancangan Tahunan Bahasa Melayu SK Tahun 6 2005
UNIT
TEMA
TAJUK
ARAS
HASIL PEMBELAJARAN
(Fokus Utama / Fokus Sampingan)
SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
UNIT 10
ARAS 2
Tema:
Pengalaman
Tajuk:
Ekspedisi di Kampung Nelayan
8.6
i
10.2
i
Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan.
Menggunakan kata, frasa dan ayat yang menarik untuk membina pelbagai jenis peranggan isi.
Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.
Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan penggunaan kata dan struktur ayat.
Tatabahasa :
Ayat Majmuk Gabungan
Tanda Baca
Kosa Kata :
Beting
Teluk
Muara
Chalet
Ilmu:
Kajian Tempatan
Pendidikan Moral
Nilai:
Keberanian
Patriotsme
KBT:
KB – menjana idea
KBT
TKP- Visual Ruang
TMK Penerokaan
UNIT 10
ARAS 3
Tema:
Pengalaman
Tajuk:
Saya Tentera Laut
8.6
i
10.2
i
Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan.
Menulis karangan yang lengkap menepati ciri-ciri wacana yang baik.
Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.
Mengedit dan membetulkan kesatuan idea dalam penulisan.
Tatabahasa:
Ayat Majmuk Pancangan
Tanda Baca
Kosa Kata:
Mengasyikkan
Perairan
Melonjakkan
Kerjaya
Kursus
Ilmu:
Kajian Tempatan
Pendidikan Moral
Nilai:
Keberanian
Patriotsme
KBT:
KB – mengenal pasti idea utama
KBT
TKP- Visual Ruang
TMK Penerokaan
16
Rancangan Tahunan Bahasa Melayu SK Tahun 6 2005
UNIT
TEMA
TAJUK
ARAS
HASIL PEMBELAJARAN
(Fokus Utama / Fokus Sampingan)
SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
UNIT 11
ARAS 1
Tema:
Sains dan Teknologi
Tajuk:
Cahaya Matahari
2.1
i
ii
11.3
i
Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang jelas dan baik.
Bercerita secara spontan mengenal sesuatu perkara dengan nada, intonasi dan gaya yang sesuai.
Menyatakan pendapat tentang sesuatu kejadian yang didengar dengan menggunakan bahasa yang betul.
Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan, watak dan perwatakan, nilai dan pengajaran dan gaya bahasa.
Menjelaskan tema dan persoalan sesebuah karya sastera.
Tatabahasa :
Awalan – MeN-
Kosa Kata :
Proses fotositesis
Tenaga solar
Kejadian hujan
Sinaran
Memanfaatkan
Ilmu:
Sains & Teknologi
Kajian Tempatan
Nilai:
Kesyukuran
KBT:
KB: Membuat
inferens
Kontekstual –
Mengalami
UNIT 11
ARAS 2
Tema:
Sains dan Teknologi
Tajuk:
Tenaga Suria
2.1
i
ii
11.3
i
Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang jelas dan baik.
Bercerita secara spontan mengenal sesuatu perkara dengan nada, intonasi dan gaya yang sesuai.
Menyatakan pendapat tentang sesuatu kejadian yang didengar dengan menggunakan bahasa yang betul.
Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan, watak dan perwatakan, nilai dan pengajaran dan gaya bahasa.
Menjelaskan tema dan persoalan sesebuah karya sastera.
Tatabahasa:
Awalan MeN-
Kosa Kata:
Suria
Strategik
Potensi
Aerostat
Penerokaan
Ilmu:
Sains & Teknologi
Kajian Tempatan
Nilai:
Kesyukuran
KBT:
KB: Membuat
Inferens
Meramal
Kontekstual –menghubungkait
17
Rancangan Tahunan Bahasa Melayu SK Tahun 6 2005
UNIT
TEMA
TAJUK
ARAS
HASIL PEMBELAJARAN
(Fokus Utama / Fokus Sampingan)
SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
UNIT 11
ARAS 3
Tema:
Sains dan Teknologi
Tajuk:
Kepentingan Tenaga Suria
2.1
i
ii
11.3
i
Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang jelas dan baik.
Bercerita secara spontan mengenal sesuatu perkara dengan nada, intonasi dan gaya yang sesuai.
Menyatakan pendapat tentang sesuatu kejadian yang didengar dengan menggunakan bahasa yang betul.
Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan, watak dan perwatakan, nilai dan pengajaran dan gaya bahasa.
Menjelaskan tema dan persoalan sesebuah karya sastera.
Tatabahasa :
Awalan MeN-
Kosa Kata :
Pertanian
Pengeringan
Tumbesaran
Alternatif
Komersial
Ilmu:
Sains & Teknologi
Kajian Tempatan
Nilai:
Kesyukuran
KBT:
KB: - membuat inferens
Konstruktivisme
UNIT 12
ARAS 1
Tema:
Cerita Rakyat
Tajuk:
Puteri Gunung Ledang
6.2
i
8.2
i
Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan.
Mengenal pasti penggunaan kata, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat dalam sesuatu genre.
Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.
Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.
Tatabahasa:
Simpulan Bahasa
Ayat Perintah
Kosa Kata:
Mengusap
Menggamit
Menggugat
Gerangan
Berdiri megah
Ilmu:
Kajian Tempatan
Pendidikan Moral
Nilai:
Patiotisme
Kasih sayang
KBT:
KB – menyelesaikan masalah
Kontekstual
TMK Penerokaan
18
Rancangan Tahunan Bahasa Melayu SK Tahun 6 2005
UNIT
TEMA
TAJUK
ARAS
HASIL PEMBELAJARAN
(Fokus Utama / Fokus Sampingan)
SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
UNIT 12
ARAS 2
Tema:
Cerita Ayat
Tajuk:
Puteri Santubung
6.2
i
8.2
i
Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan.
Mengenal pasti penggunaan kata, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat dalam sesuatu genre.
Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.
Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.
Tatabahasa :
Perumpamaan
Ayat Perintah
Kosa Kata :
Menenun
Berselisih faham
Akrab
Harmoni
Antah
Ilmu:
Kajian Tempatan
Pendidikan Moral
Nilai:
persahabatan
Kasih sayang
KBT:
KB – Membuat kesimpulan
Kontekstual
UNIT 12
ARAS 3
Tema:
Cerita Rakyat
Tajuk:
Lebai Malang
6.2
i
8.2
i
Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan.
Mengenal pasti penggunaan kata, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat dalam sesuatu genre.
Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.
Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.
Tatabahasa:
Ayat Perintah
Kosa Kata:
Arwah
Kenduri
Pekerti
Muazin
Pusaka
Ilmu:
Kajian Tempatan
Pendidikan Moral
Nilai:
Kasih sayang
Kejujuran
KBT:
KB – menyelesaikan masalah
BCB Bacaan
intensif
Kontekstual
19
Rancangan Tahunan Bahasa Melayu SK Tahun 6 2005
UNIT
TEMA
TAJUK
ARAS
HASIL PEMBELAJARAN
(Fokus Utama / Fokus Sampingan)
SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
UNIT 13
ARAS 1
Tema:
Persekitaran Kita
Tajuk:
Cintailah Sungai Kita
3.2
i
11.1
i
Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan.
Menghubungkaitkan sebab dan akibat dengan memberikan alasan yang rasional.
Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.
Memberikan komen tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.
Tatabahasa:
Ayat Majmuk Campuran
Kosa Kata :
Habitat
Toksid
Hakisan
Jengkat
Menangguk
Ilmu:
Sains
Kajian Tempatan
Nilai:
Bersyukur
KBT:
KB Banding beza
KMD Meramal
UNIT 13
ARAS 2
Tema:
Persekitaran Kita
Tajuk:
Pencemaran Sungai
3.2
i
11.1
i
Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan.
Menghubungkaitkan sebab dan akibat dengan memberikan alasan yang rasional.
Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.
Memberikan komen tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.
Tatabahasa:
Ayat Majmuk Campuran
Kosa Kata:
Tercemar
Sampel
Analisis
Punca
Tinjauan
Ilmu:
Sains
Kajian Tempatan
Nilai:
Bersyukur
KBT:
KB – Banding beza
KMD Meramal
20
Rancangan Tahunan Bahasa Melayu SK Tahun 6 2005
UNIT
TEMA
TAJUK
ARAS
HASIL PEMBELAJARAN
(Fokus Utama / Fokus Sampingan)
SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
UNIT 13
ARAS 3
Tema:
Persekitaran
Kita
Tajuk:
Pelupusan Sampah
3.2
i
11.1
i
Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan.
Menghubungkaitkan sebab dan akibat dengan memberikan alasan yang rasional.
Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.
Memberikan komen tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.
Tatabahasa:
Ayat Majmuk Campuran
Kosa Kata :
Pelupusan
Kitar semula
Lokasi
Jerebu
Surat aduan
Ilmu:
Sains
Kajian Tempatan
Nilai:
Bersyukur
KBT:
KB Banding beza
KMD Meramal
UNIT 14
ARAS 1
Tema:
Cakerawala
Tajuk:
Gerhana
Matahari
1.4
i
ii
8.4
i
Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan.
Menggunakan perkataan, ayat dan paralinguistik yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan.
Mengemukakan hasrat dengan memberikan alasan yang kukuh.
Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.
Menyatakan isi utama dan menghuraikan isi utama dengan menggunakan ayat yang gramatis.
Tatabahasa:
Ayat Tanya
Ayat Gramatis
Kosa Kata:
Separa
Graviti
Ilmu falak
Orbit
Rumusan
Ilmu:
Kajian Tempatan
Sains & Teknologi
Nilai:
Hormat Menghormati
Bertatasusila
KBT:
KB – meramal
TMK Penerokaan
21
Rancangan Tahunan Bahasa Melayu SK Tahun 6 2005
UNIT
TEMA
TAJUK
ARAS
HASIL PEMBELAJARAN
(Fokus Utama / Fokus Sampingan)
SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
UNIT 14
ARAS 2
Tema:
Cakerawala
Tajuk:
Laporan Gerhana Anulus
1.4
i
ii
8.4
i
Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan.
Menggunakan perkataan, ayat dan paralinguistik yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan.
Mengemukakan hasrat dengan memberikan alasan yang kukuh.
Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.
Menyatakan isi utama dan menghuraikan isi utama dengan menggunakan ayat yang gramatis.
Tatabahasa :
Kata Ganda
Kosa Kata :
Cakerawala
Saintifik
Planet
Kunjungan
Fenomena
Ilmu:
Kajian Tempatan
Sains & Teknologi
Nilai:
Hormat Menghormati
Bertatasusila
KBT:
KB – meramal
TMK Penerokaan
KMD Meramal
UNIT 14
ARAS 3
Tema:
Cakerawala
Tajuk:
Lawatan ke Planetarium Negara
1.4
i
ii
8.4
i
ii
Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan.
Menggunakan perkataan, ayat dan paralinguistik yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan.
Mengemukakan hasrat dengan memberikan alasan yang kukuh.
Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.
Menyatakan isi utama dan menghuraikan isi utama dengan menggunakan ayat yang gramatis.
Menyatakan isi sampingan dan menghuraikan isi sampingan supaya menjadi ayat yang gramatis.
Tatabahasa:
Kata Majmuk
Kosa Kata:
Inovasi
Pameran
Simulator
Pengetahuan
Kewujudan
Ilmu:
Kajian Tempatan
Sains & Teknologi
Nilai:
Hormat Menghormati
Bertatasusila
KBT:
KB – meramal
TMK Penerokaan
KMD Meramal
22
Rancangan Tahunan Bahasa Melayu SK Tahun 6 2005
UNIT
TEMA
TAJUK
ARAS
HASIL PEMBELAJARAN
(Fokus Utama / Fokus Sampingan)
SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
UNIT 15
ARAS 1
Tema:
Pemuliharaan Haiwan
Tajuk:
Penghijrahan
6.6
i
ii
8.1
i
Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan.
Menyusun maklumat daripada pelbagai bahan yang dibaca untuk membuat ramalan.
Membuat andaian berdasarkan fakta atau membuat yang diperoleh.
Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.
Menulis pelbagai jenis ayat.
Tatabahasa :
Ayat Tunggal
Ayat Majmuk
Kosa Kata :
Penghijrahan
Dimuatkan
Riuh-rendah
Virus
Bergayutan
Ilmu:
Kajian Tempatan
Pendidikan Seni dan Visual
Sains & Teknologi
Nilai:
Kasih sayang
KBT:
KB – menyusun maklumat
BCB – mencatat nota
UNIT 15
ARAS 2
Tema:
Pemuliharaan
Haiwan
Tajuk:
Kem Hutan Jerai
6.6
i
8.1
i
Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan.
Menyusun maklumat daripada pelbagai bahan yang dibaca untuk membuat ramalan.
Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.
Menulis pelbagai jenis ayat.
Tatabahasa:
Ayat Penyata
Kosa Kata:
Menangani
Bergayut
Berkeroncong
Kepuk
Hadrat
Ilmu:
Sains & Teknologi
Kajian Tempatan Pendidikan Seni dan Visual
Nilai:
Kasih sayang
KBT:
KB – menyusun maklumat
BCB – mencatat nota
TMK Penerokaan
23
Rancangan Tahunan Bahasa Melayu SK Tahun 6 2005
UNIT
TEMA
TAJUK
ARAS
HASIL PEMBELAJARAN
(Fokus Utama / Fokus Sampingan)
SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
UNIT 15
ARAS 3
Tema:
Pemuliharaan
Haiwan
Tajuk:
“Si Hitam”
6.6
i
8.1
i
Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan.
Menyusun maklumat daripada pelbagai bahan yang dibaca untuk membuat ramalan.
Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.
Menulis pelbagai jenis ayat.
Tatabahasa :
Ayat Tunggal
Awalan
Kosa Kata :
Bertenaga
Latihan
Menyayangi
Seperti meluruskan ekor
takuk
Ilmu:
Sains & Teknologi
Kajian Tempatan
Nilai:
Bekerjasama
Kasih sayang
Sabar
KBT:
KB – membuat kesimpulan
Kontruktivisme
UNIT 16
ARAS 1
Tema:
Kesihatan
Tajuk:
Gaya Hidup Sihat
6.1
i
9.3
i
Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.
Merujuk kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul, ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat.
Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.
Menulis dan menyusun maklumat mengikut kronologi.
Tatabahasa :
Ayat tunggal
Kosa Kata :
Pemakanan
Penghadaman
Jasmani
Sistem
Kecergasan
Ilmu:
Sains dan Teknologi
Kajian Tempatan
Pendidikan Moral
Nilai:
Mematuhi etika
Amanah
Jujur
KBT:
KB Menjana idea
Menganalisis
TMK Melayari
Internet
24
Rancangan Tahunan Bahasa Melayu SK Tahun 6 2005
UNIT
TEMA
TAJUK
ARAS
HASIL PEMBELAJARAN
(Fokus Utama / Fokus Sampingan)
SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
UNIT 16
ARAS 2
Tema:
Kesihatan
Tajuk:
Makanan
Seimbang
6.1
i
9.3
i
Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.
Merujuk media elektronik untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji.
Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.
Mengklasifikasikan maklumat berdasarkan topik yang dikemukakan mengikut keutamaan.
Tatabahasa:
Ayat dasar
Kosa Kata:
Mineral
Serat
Karbohidrat
Diabetes
Vitamin
Ilmu:
Sains dan Teknologi
Kajian Tempatan
Pendidikan MOral
Nilai:
Kebersihan fizikal
Dan mental
KBT:
KB Menyusun atur
Menganalisis
TMK Melayari
Internet.
UNIT 16
ARAS 3
Tema:
Kesihatan
Tajuk:
Kecergasan Diri
6.1
i
ii.
9.3
i
Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumata daripada internet.
Merujuk personalia dan pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat.
Melayari internet untuk mendapatkan maklumat berkaitan sesuatu topik.
Menyusun maklumat secara kohesi daropada nota atau catatan hasil daripada arahan yang didengar atau dibaca.
Menentukan kesesuaian susunan maklumat dengan mengemukakan alasan.
Tatabahasa :
Ayat majmuk
Kosa Kata :
Berjoging
Menderita
Dijangkiti
Berkhasiat
Diperlukan
Ilmu:
Sains dan Teknologi
Kajian Tempatan
Pendidikan Moral
Nilai:
Kebersihan fizikal dan mental
KBT:
KB Menyusun atur
Menganalisis
TMK Melayari
Internet
25
Rancangan Tahunan Bahasa Melayu SK Tahun 6 2005
UNIT
TEMA
TAJUK
ARAS
HASIL PEMBELAJARAN
(Fokus Utama / Fokus Sampingan)
SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
UNIT 16
ARAS 3
Tema:
Kesihatan
Tajuk:
Kecergasan Diri
6.1
i
ii
9.3
i
Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi
tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumata daripada internet.
Merujuk personalia dan pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat.
Melayari internet untuk mendapatkan maklumat berkaitan sesuatu topik.
Menyusun maklumat secara kohesi daropada nota atau catatan hasil daripada arahan yang didengar atau dibaca.
Menentukan kesesuaian susunan maklumat dengan mengemukakan alasan.
Tatabahasa :
Ayat majmuk
Kosa Kata :
Berjoging
Menderita
Dijangkiti
Berkhasiat
Diperlukan
Ilmu:
Sains dan Teknologi
Kajian Tempatan
Pendidikan Moral
Nilai:
Kebersihan fizikal dan mental
KBT:
KB Menyusun atur
Menganalisis
TMK Melayari
internetl
UNIT 17
ARAS 1
Tema:
Pengangku-
tan Udara
Tajuk:
Khidmat Nuri
4.4
i
11.2
i
ii
Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat.
Mengemukakan alasan utuk menerima atau menolak sesuatu pendapat.
Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan, ida, ayat, wacana, nilai dan pengajaran.
Menyenaraikan perkataan, idea, ayat dan penanda wacana yang menarik dalam karya yang dibaca.
Menyatakan pendapat mengenai penggunaan ayat yang menarik serta nilai dan pengajaran yang terdapat dalam karya untuk dibaca.
Tatabahasa:
Kata hubung
Kosa Kata:
Pesawat
Terhempas
Persendirian
Mengesan
Mendung
Ilmu:
Kajian Tempatan
Nilai:
Kesyukurani
Bertanggungjawab
KBT:
KB Menilai
Konstruktivisme
26
Rancangan Tahunan Bahasa Melayu SK Tahun 6 2005
UNIT
TEMA
TAJUK
ARAS
HASIL PEMBELAJARAN
(Fokus Utama / Fokus Sampingan)
SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
UNIT 17
ARAS 2
Tema:
Pengangku-tan Udara
Tajuk:
Kargo Udara
4.4
i
11.2
i
Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapaat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat.
Mempengaruhi pihak lain untuk menerima pandangan dengan menggunakan bahasa memujuk.
Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan, idea, ayat, wacana, nilai dan pengajaran.
Menjelaskan perkara yang menarik dalam sesesuah karya daripada aspek penggunaan perkataan, ayat, penanda wacana, nilai dan pengajaran.
Tatabahasa :
Kata hubung
Ayat majmuk gabungan
Kosa Kata :
Kargo
Kontena
Ilmu:
Kajian Tempatan
Pendidikan Seni
Nilai:
Kesyukuran
Bertanggungjawab
KBT:
KB Membanding
beza
Konstruktivisme
KMD Mengimaginasi
dan kreativiti
UNIT 17
ARAS 3
Tema:
Pengangkutan Udara
Tajuk:
Lapangan
Terbang
Antara-bangsa Kuala
Lumpur (KLIA)
6.3
i
11.2
i
Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.
Menghuraikan isi utama dan isi sampingan yang terdapat dalam teks.
Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan, idea, ayat, wacana, nilai dan pengajaran.
Merumus perkara yang menarik serta nilai dan pengajaran yang diperoleh daripada bacaan secara kritis.
Tatabahasa:
Ayat majmuk pancangan
Kosa Kata:
Bagasi
Pengimejan
Ilmu:
Kajian Tempatan
Pendidikan Seni
Nilai:
Kesyukuran
Bertanggungjawab
KBT:
KB Menilai
Konstruktivisme
27
Rancangan Tahunan Bahasa Melayu SK Tahun 6 2005
UNIT
TEMA
TAJUK
ARAS
HASIL PEMBELAJARAN
(Fokus Utama / Fokus Sampingan)
SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
UNIT 18
ARAS 1
Tema:
Kesenian
Tajuk:
Seniman Agung
7.3
i
8.3
i
Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca.
Menyatakan isi sesuatu teks untuk meningkatkan minat membaca.
Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai dengan kemas.
Menulis perkataan dengan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik.
Tatabahasa
Ayat aktif
Kosa Kata :
Dekad
Komedi
Studio
Nusantara
Melonjak
Ilmu:
Pendidikan Moral
Kajian Tempatan
Nilai:
Bersyukur
Menilai
Rajin
KBT:
KB Menganalis
TKP Verbal
Lingiustik
Kontekstual -
Memindahkan maklumat
UNIT 18
ARAS 2
Tema:
Kesenian
Tajuk:
Gugurnya Sebutir Bintang
7.3
i
8.3
i
Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca.
Menyatakan isi sesuatu teks untuk meningkatkan minat membaca.
Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai dengan kemas.
Menulis ayat dalam tulisan berangkai dengan kemas dan cantik.
Tatabahasa:
Ayat pasif
Kosa Kata:
Abadi
Warisan
Restu
Bersemadi
Mewangi
Ilmu:
Pendidikan Moral
Kajian Tempatan
Nilai:
Bersyukur
Menilai
Rajin
KBT:
KB Menganalis
TKP Verbal
Lingiustik
Kontekstual -
Memindahkan
Maklumat.
28
Rancangan Tahunan Bahasa Melayu SK Tahun 6 2005
UNIT
TEMA
TAJUK
ARAS
HASIL PEMBELAJARAN
(Fokus Utama / Fokus Sampingan)
SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
UNIT 18
ARAS 3
Tema:
Kesenian
Tajuk:
Tan Sri
SM Salim
7.3
i
ii.
8.3
i
Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minaat membaca.
Mengenal pasti perkara yang menarik dalam teks untuk dibaca untuk meningkatkan minat membaca.
Merumuskan isi-isi menarik dalam teks yang dibaca.
Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas.
Menulis ayat dalam perenggan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.
Tatabahasa :
Ayat majmuk
Kosa Kata :
Lirik
Koleksi
Ilham
Melodi
Ilmu:
Muzik
Kajian Tempatan
Nilai:
Hemah tinggi
Rajin
KBT:
KB Menganalisis
TKP – Verbal
Linguistik
Kontekstual -
Memindahkan
maklumat
UNIT 19
ARAS 1
Tema:
Tumbuhan Serba Guna
Tajuk:
Jus Mengkudu
5.1
i
ii
9.1
i
Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebuitan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.
Membaca perkataan, rang kata ayat tunggal dan ayaat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.
Memahami perkataan, rangkai kata dn ayat yang dibaca.
Mengambil imlak teks yang diperdengarkan.
Mengambil imlak ayat dengan ejaan dan tanda baca yang betul.
Tatabahasa:
Tanda baca
Ayat majmuk gabungan
Kosa Kata:
Jus
Penyelidik
Zat
Ketahanan
Sejagat
Ilmu:
Kajian Tempatan
Sains & Teknologi
Nilai:
Amanah
Rajin
Berusaha
Kerjasama
KBT:
KB Menilai
Kontekstual - mengaplikasi
29
Rancangan Tahunan Bahasa Melayu SK Tahun 6 2005
UNIT
TEMA
TAJUK
ARAS
HASIL PEMBELAJARAN
(Fokus Utama / Fokus Sampingan)
SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
UNIT 19
ARAS 2
Tema:
Tumbuhan Serba Guna
Tajuk:
Nira Istimewa
5.1
i
9.1
i
Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebuitan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.
Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca.
Mengambil imlak teks yang diperdengarkan.
Mengambil imlak teks dengan ejaan dan tanda baca yanag betul.
Tatabahasa :
Tanda baca
Ayat majmuk pancangan
Kosa Kata :
Baruh
Tukil
Menyadap
Mayong
Fokus
Ilmu:
Kajian Tempatan
Sains & Teknologi
Nilai:
Amanah
Rajin
Berusaha
KBT:
KB Menilai
Kontekstual - mengaplikasi
UNIT 19
ARAS 3
Tema:
Tumbuhan Serba Guna
Tajuk:
Pokok Nipah
5.1
i
ii
9.1
i
Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebuitan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.
Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yaang betul.
Menghuraikan maksud ayat yang dibaca.
Mengambil imlak teks yang diperdengarkan.
Mengambil imlak teks pelbagai laras dengan ejaan dan tanda baca yang betul.
Tatabahasa:
Tanda baca
Ayat majmuk campuran
Kosa Kata:
Palma
Pelepah
Percambahan
Popular
Sumber
Ilmu:
Kajian Tempatan
Sains & Teknologi
Nilai:
Amanah
Rajin
Berusaha
KBT:
KB Menilai
Kontekstual - mengaplikasi 30
Rancangan Tahunan Bahasa Melayu SK Tahun 6 2005
UNIT
TEMA
TAJUK
ARAS
HASIL PEMBELAJARAN
(Fokus Utama / Fokus Sampingan)
SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
UNIT 20
ARAS 1
Tema:
Seni Boneka
Tajuk:
Cara Membuat Boneka
8.1
i
1.3
i
ii
Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.
Menulis pelbagai jenis ayat.
Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.
Memberikan arahan serta menyamaikan pesanan dengan menggunakan intonasi yang betul dan bersopan.
Memberikan arahan serta menyampaikan pesanan mengikut keutamaan.
Tatabahasa :
Kata tanya
Ayat tunggal
Ayat majmuk
Kosa Kata :
Telapok
Kreativiti
Boneka
Ilmu:
Kajian Tempatan
Pendidikan Seni
Nilai:
Menghargai Alam Sekitar
Menghormati budaya
KBT:
KB Menjana idea
Membuat
urutan
Kontekstual –
mengaplikasi
UNIT 20
ARAS 2
Tema:
Seni Boneka
Tajuk:
Persemba-
han Boneka
8.1
i
1.3
i
ii
Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.
Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung.
Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.
Mendengar arahan serta pesanan dengan teliti untuk membuat tindakan wajar.
Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan terancang.
Tatabahasa:
Kata Tanya
Ayat tunggal
Ayat majmuk
Kosa Kata:
Diregangkan
Tuk Dalang
Digeraklakonkan
Tirai
Watak
Ilmu:
Kajian Tempatan
Pendidikan Seni
Nilai:
Cintai alam Sekitar
Menghormati budaya
KBT:
KB Menjana idea
Membuat
urutan
Kontekstual –
mengaplikasi
31
Rancangan Tahunan Bahasa Melayu SK Tahun 6 2005
UNIT
TEMA
TAJUK
ARAS
HASIL PEMBELAJARAN
(Fokus Utama / Fokus Sampingan)
SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
Tatabahasa :
Ayat tunggal
Ayat dasar
Kosa Kata :
Rasional
Menggeletar
Skrip
Ilmu:
Kajian Tempatan
Pendidikan Seni
Nilai:
Cintai Alam Sekitar
Menghormati Budaya
KBT:
KB -menjana idea
Kontekstual -
mengaplikasi
Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.
Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan peluasan subjek dan predikat.
Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.
Memberikan arahan secara ringkas dan tepat.
Mendengar arahan serta pesanan dengan teliti untuk membuat tindakanyang tepat.
8.1
i
1.3
i
ii
iii
UNIT 20
ARAS 3
Tema:
Seni Boneka
Tajuk:
Lakonan
Boneka
Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan tersusun berpandukan peraturan-peraturan tertentu.
UNIT 21
ARAS 1
Tema:
Pelancongan
Tajuk:
Mengintai Burung di Kuala Gula
5.2
i
ii.
2.2
i
Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yanag betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.
Membaca bahan berunsur ilmu dengan sebutan dan intonasi yang betul.
Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca.
Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yanga sesuai dan tepat.
Menyampaikan hasil pemerhatian yang dilakukan dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai.
Tatabahasa:
Ayat tanya
Ayat seruan
Kosa Kata:
Bayu
Ekologi
Merdu
Paya Bakau
Menghijau
Ilmu:
Kajian Tempatan
Sains & Teknologil
Nilai:
Berusaha
Tekun
Bekerjasama
KBT:
KB Menjana idea
Membuat
Andaian
Kontekstual - mengaplikasi 32
Rancangan Tahunan Bahasa Melayu SK Tahun 6 2005
UNIT
TEMA
TAJUK
ARAS
HASIL PEMBELAJARAN
(Fokus Utama / Fokus Sampingan)
SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
UNIT 21
ARAS 2
Tema:
Pelancongan
Tajuk:
Hutan Lipur Lata Kekabu
5.2
i
ii
2.2
i
Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.
Membaca bahan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul.
Menyatakan maklumat penting dalam bahan yang dibaca.
Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunaka bahasa yang sesuai dan tepat.
Mempersembahkan hasil kerja dengan jelas, isi yang padat dan laras bahasa yang sesuai.
Tatabahasa :
Ayat seruan
Ayat perintah
Kosa Kata :
Panorama
Rekreasi
Nyaman
Percikan
Unggas
Ilmu:
Kajian Tempatan
Sains & Teknologi
Nilai:
Berusaha
Tekun
Bekerjasama
KBT:
KB Menjana idea
Membuat
Andaian
Kontekstual - mengaplikasi
UNIT 21
ARAS 3
Tema:
Pelancongan
Tajuk:
Bandar Di Raja Kuala Kangsar
5.2
i
ii
2.2
i
Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.
Membaca teks pelbagai laras bahasa dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul serta gaya bahasa yanag sesuai.
Menjelaskan persoalan berdasarkan teks yang dibaca.
Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.
Membentangkan tindakan susulan bagi menyelesaikan sesuatu tugasan.
Tatabahasa:
Ayat songsang
Kosa Kata:
Kraftangan
Istiadat
Mengadun
Pemprosesan
Pasak
Ilmu:
Kajian Tempatan
Pendidikan Moral
Nilai:
Berusaha
Tekun
Bekerjasama
KBT:
KB Merumus
BCB Bacaan
Intensif
KMD Meramal
33
Rancangan Tahunan Bahasa Melayu SK Tahun 6 2005
UNIT
TEMA
TAJUK
ARAS
HASIL PEMBELAJARAN
(Fokus Utama / Fokus Sampingan)
SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
UNIT 22
ARAS 1
Tema:
Muzik
Tajuk:
Alat muzik
1.6
i
ii
5.2
i
ii
Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.
Mendapatkan penjelasan tentang sesuatu barang dan prkhidmatan yang diperlukan.
Berbincang untuk mendapatkan persetujuan semasa berurusan.
Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yanag betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.
Membaca bahan berunsur ilmu dengan sebutan dan intonas yanag betul.
Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yanag dibaca.
Tatabahasa :
Ayat perintah
Ayat seruan
Kosa Kata :
Genderang
Serunai
Rebab
Nafiri
Gambus
Ilmu:
Kemahiran Hidup
Kajian Tempatan
Muzik
Nilai:
Bertatasusila
Jimat cermat
Berhemat
Berhemah
KBT:
KB Membuat
Keputusan
Kontekstual – menghubungkait
UNIT 22
ARAS 2
Tema:
Muzik
Tajuk:
Muzik Tradisional Melayu
1.6
i
5.2
i
ii
Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.
Memujuk dengan menggunakan ayata dan intonasi yang sesuai untk myakinkan sesuatu pihak semasa berurusan
Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yanag betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.
Membaca bahan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul.
Menyatakan maklumat penting dalam bahan yang dibaca.
Tatabahasa:
Ayat perintah
Ayat seruan
Kosa Kata:
Inang
Pupus
Irama
Halwa telinga
Dendangan
Ilmu:
Kemahiran Hidup
Kajian Tempatan
Pendidikan Moral
Nilai:
Bertatasusila
Jimat cermat
Berhemat
Berhemah
KBT:
KB Membuat
Keputusan
Kontekstual - menghubungkait
34
Rancangan Tahunan Bahasa Melayu SK Tahun 6 2005
UNIT
TEMA
TAJUK
ARAS
HASIL PEMBELAJARAN
(Fokus Utama / Fokus Sampingan)
SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
UNIT 22
ARAS 3
Tema:
Muzik
Tajuk:
Warisan Muzik Tradisional Sarawak
1.6
i
5.2
i
ii
Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.
Berbincang untuk menetapkan perjanjian dalam sesuatu urusan.
Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yanag betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.
Membaca teks pelbagai laras bahasa dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.
Menjelaskan persoalan berdasarkan teks yang dibaca.
Tatabahasa :
Ayat perintah
Ayat songsang
Kosa Kata :
Lalu Lintas
Berkawat
Menyaman
Bidang
Ilmu:
Muzik
Nilai:
Bertatasusila
Jimat cermat
Berhemat
Berhemah
KBT:
KB Membuat
Keputusan
KMD Meramal
UNIT 23
ARAS 1
Tema:
Pertanian
Tajuk:
Berbakti Pada Tanah
3.1
i
ii
6.3
i
Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai.
Mengkategorikan isi penting berdasarkan topik.
Mengemukakan isi yang diperoleh dengan jelas.
Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.
Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan.
Tatabahasa:
Ayat Tunggal
Awalan
Kosa Kata:
Anugerah
Pusaka
Pemasaran
Ikan air tawar
Kerajinan
Ilmu:
PJK
Teknologi Maklumat
Nilai:
Bekerjasama
Tekun
Sabar
KBT:
KB – membuat kesimpulan
Konstruktivisme
35
Rancangan Tahunan Bahasa Melayu SK Tahun 6 2005
UNIT
TEMA
TAJUK
ARAS
HASIL PEMBELAJARAN
(Fokus Utama / Fokus Sampingan)
SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
UNIT 23
ARAS 2
Tema:
Sains dan Teknologi
Tajuk:
Laman Web
8.4
i
1.2
i
ii
Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.
Membina beberapa ayat huraian berdasarkan isi utama.
Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertata susila.
Mengemukakan soalan yang relevan tentang topik yang berkaitan.
Menjawab soalan yang mempunyai makna yang tersirat.
Tatabahasa :
Ayat Tanya
Kosa Kata :
Melanggan
Prabayar
Bil
Info
Ilmu:
Teknologi Maklumat
Nilai:
Kebebasan
KBT:
KB: Menganalisis
BCB:Perbincangan
TMK Penerokaan
UNIT 23
ARAS 3
Tema:
Perniagaan
Tajuk:
Pasar Tani
3.1
i
ii
6.3
i
Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai.
Mengkategorikan isi penting berdasarkan topik.
Mengemukakan isi yang diperoleh dengan jelas.
Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.
Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan.
Tatabahasa:
Penanda Wacana
Kosa Kata:
Pesta
Terlewat
Berjagung-jagung dahulu sementara menanti padi masak
Mandi keringat
Membanting tulang
Ilmu:
Perdagangan
Nilai:
Keberanian
KBT:
KB Mengelas
TKP Visual ruang
KMD Meramal
36
Rancangan Tahunan Bahasa Melayu SK Tahun 6 2005
UNIT
TEMA
TAJUK
ARAS
HASIL PEMBELAJARAN
(Fokus Utama / Fokus Sampingan)
SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
UNIT 24
ARAS 1
Tema:
Kesihatan
Tajuk:
Klinik Veterinar
4.1
i
ii
8.6
i
ii
Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun.
Mengamati inti pati perbincangan untuk menyuarakan pandangan yang meyakinkan.
Menyuarakan pandangan tentang sesuatu perkara.
Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan.
Menggunakan pengurusan grafik bagi mengenal pasti isi yang sesuai untuk membuat kerangka penulisan.
Menulis karangan lengkap bersesuaian dengan format.
Tatabahasa :
Kata Kerja Transitif
Kosa Kata :
Vertirinar
Suntikan
Dicagari
Antiseptik
Diagnosis
Ilmu:
Sains & Teknologi
Nilai:
Bertatasusila
Bersopan
KBT:
KB- membuat keputusan / ramalan
UNIT 24
ARAS 2
Tema:
Kesihatan
Tajuk:
Laporan Musang
Yang Cedera
4.1
i
8.6
i
Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun.
Mengamati inti pati perbincangan untuk menyuarakan pandangan yang meyakinkan.
Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan.
Menggunakan pengurusan grafik bagi mengenal pasti isi yang sesuai untuk membuat kerangka penulisan.
Tatabahasa :
Kata Kerja Transitif
Kosa Kata:
Mengusung
Serius
Terseliuh
Mengendong
Perhilitan
Ilmu:
Sains & Teknologi
Nilai:
Bertatasusila
Bersopan
KBT:
KB- membuat keputusan / ramalan
37
Rancangan Tahunan Bahasa Melayu SK Tahun 6 2005
UNIT
TEMA
TAJUK
ARAS
HASIL PEMBELAJARAN
(Fokus Utama / Fokus Sampingan)
SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
UNIT 24
ARAS 3
Tema:
Kesihatan
Tajuk:
Sayangilah Haiwan Kita
4.1
i
ii
8.6
i
Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun.
Mengamati inti pati perbincangan untuk menyuarakan pandangan yang meyakinkan.
Menyuarakan pandangan tentang sesuatu perkara.
Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan.
Menggunakan pengurusan grafik bagi mengenal pasti isi yang sesuai untuk membuat kerangka penulisan.
Tatabahasa :
Kata Kerja Transitif
Kosa Kata :
Wad
Pemeliharaan
Membiak
Merebak
Makhluk
Ilmu:
Sains & Teknologi
l
Nilai:
Bertatasusila
Bersopan
KBT:
KB- membuat keputusan / ramalan
UNIT 25
ARAS 1
Tema:
Disiplin
Tajuk:
Maktab Tentera DiRaja
4.2
i
8.5
i
Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.
Mengemukakan pandangan sama ada menyokong atau membangkang sesuatu perkara berdasarkan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain secara bersopan.
Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan.
Mengemukakan isi mengikut urutan dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai.
Tatabahasa:
Kata Pemeri
Kosa Kata:
Akademi
Divisyen
Elaun
Biayai
aliran
Ilmu:
Kajian Tempatan
Pendidikan Moral
Nilai:
Bertatasusila
Patriotisme
KBT:
KB – membuat kesimpulan
Kontekstual
- mengaplikasi
38
Rancangan Tahunan Bahasa Melayu SK Tahun 6 2005
UNIT
TEMA
TAJUK
ARAS
HASIL PEMBELAJARAN
(Fokus Utama / Fokus Sampingan)
SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
UNIT 25
ARAS 2
Tema:
Disiplin
Tajuk:
Gejala Sosial
4.2
i
8.5
i
Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.
Mengemukakan pandangan sama ada menyokong atau membangkang sesuatu perkara berdasarkan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain secara bersopan.
Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan.
Mengemukakan isi mengikut urutan dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai.
Tatabahasa :
Kata Pemeri
Kata Bilangan
Kosa Kata :
Lepak
Sosial
Maruah
Kokurikulum
Unik
Ilmu:
Kajian Tempatan
Pendidikan Moral
Nilai:
Bertatasusila
Patriotisme
KBT:
KB – membuat kesimpulan
Kontekstual
- mengaplikasi
UNIT 25
ARAS 3
Tema:
Disiplin
Tajuk:
Pusat Siber
4.2
i
8.5
i
Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.
Mengemukakan pandangan sama ada menyokong atau membangkang sesuatu perkara berdasarkan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain secara bersopan.
Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan.
Mengemukakan isi mengikut urutan dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai.
Tatabahasa:
Kata Pemeri
Kata Sendi Nama
Kosa Kata:
Melayari
Moral
Bersembang
Brosur
Institusi
Ilmu:
Kajian Tempatan
Pendidikan Moral
Sains & Teknologi
Nilai:
Bertatasusila
KBT:
KB – membuat kesimpulan
Kontekstual
- mengaplikasi
39
Rancangan Tahunan Bahasa Melayu SK Tahun 6 2005
UNIT
TEMA
TAJUK
ARAS
HASIL PEMBELAJARAN
(Fokus Utama / Fokus Sampingan)
SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
UNIT 26
ARAS 1
Tema:
Kepenggunaan
Tajuk:
Kemudahan Awam
4.3
i
11.1
i
Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan.
Menyokong atau membangkang sesuatu tajuk perbahasan dengan mengemukakan hujah yang rasional.
Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.
Memberikan komen tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.
Tatabahasa :
Kata ganda
Ayat Penyata
Kosa Kata :
Berkhemah
Manipulasi
Segelintir
Enggan
Penguatkuasaan
Vandalisme
Ilmu:
Pendidikan Moral
KT
Nilai:
Baik Hati
Berdisiplin
KBT:
KB - meramal
BCB – mencatat nota
UNIT 26
ARAS 2
Tema:
Kepenggunaan
Tajuk:
Budaya Mengguna
kan Jejantas
4.3
i
11.1
i
Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan.
Menyokong atau membangkang sesuatu tajuk perbahasan dengan mengemukakan hujah yang rasional.
Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.
Memberikan komen tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.
Tatabahasa:
Kata Adjektif
Kosa Kata:
Denda
Munasabah
Kesesakan
Mendorong
Mematuhi
Statistik
Ilmu:
Pendidikan Moral
KT
Nilai:
Baik Hati
Berdisiplin
KBT:
KB - meramal
BCB – mencatat nota
40
Rancangan Tahunan Bahasa Melayu SK Tahun 6 2005
UNIT
TEMA
TAJUK
ARAS
HASIL PEMBELAJARAN
(Fokus Utama / Fokus Sampingan)
SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
UNIT 26
ARAS 3
Tema:
Kepenggunaan
Tajuk:
Tandas Sekolah
4.3
i
11.1
i
Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan.
Menyokong atau membangkang sesuatu tajuk perbahasan dengan mengemukakan hujah yang rasional.
Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.
Memberikan komen tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.
Tatabahasa :
Ayat Majmuk
Kata Majmuk
Kosa Kata :
Conteng
Mural
Pewangi
Keceriaan
Doa
Ilmu:
Pendidikan Moral
KT
Nilai:
Baik Hati
Berdisiplin
KBT:
KB - meramal
BCB – mencatat nota
UNIT 27
ARAS 1
Tema:
Hubungan
Tajuk:
Salam Perpisahan
11.2
i
ii
5.1
i
ii
Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan, idea, ayat, wacana, nilai dan pengajaran.
Menyenaraikan perkataan, idea, ayat dan penanda wacana yang menarik dalam karya yang dibaca.
Menyatakan pendapat mengenai penggunaan ayat yang menarik serta nilai dan pengajaran yang terdapat dalam karya yang dibaca.
Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.
Membaca perkataan, rangkai kata ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul
Memahami perkataan, rangkai kata dan ayat yang dibaca.
Tatabahasa:
Ayat Tanya – dengan kata tanya
Kosa Kata:
Merakamkan
Perasaan
Permai
Daya
Keprihatinan
Kewangan
Ilmu:
Pendidikan Moral
Nilai:
Bekerjasama
KBT:
KB – menjana idea
Kontekstual
BCB – mencatat nota
41
Rancangan Tahunan Bahasa Melayu SK Tahun 6 2005
UNIT
TEMA
TAJUK
ARAS
HASIL PEMBELAJARAN
(Fokus Utama / Fokus Sampingan)
SISTEM BAHASA
PENGISIAN KURIKULUM
UNIT 27
ARAS 2
Tema:
Hubungan
Tajuk:
Terima Kasih Cikgu
11.2
i
5.1
i
ii
Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan, idea, ayat, wacana, nilai dan pengajaran.
Menyenaraikan perkataan, idea, ayat dan penanda wacana yang menarik dalam karya yang dibaca.
Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.
Membaca perkataan, rangkai kata ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul
Memahami perkataan, rangkai kata dan ayat yang dibaca.
Tatabahasa :
Kata Tanya – tanpa kata tanya
Kosa Kata :
Mengenang budi
Sumbangan
Teladan
Ilmu:
Pendidikan Moral
Nilai:
Bekerjasama
KBT:
KB – menjana idea
Kontekstual
Silam
BCB – mencatat nota
Memori
Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan, idea, ayat, wacana, nilai dan pengajaran.
Ilmu:
Tatabahasa:
UNIT 27
11.2
Pendidikan Moral
Ayat Perintah
ARAS 3
Menyenaraikan perkataan, idea, ayat dan penanda wacana yang menarik dalam karya yang dibaca.
Nilai:
Kosa Kata:
i
Bekerjasama
Persahabatan
Tema:
Kesedihan
Hubungan
Menghubungi
Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.
KBT:
5.1
KB – menjana idea
Sanubari
Kontekstual
Bestari
Tajuk:
BCB – mencatat nota
Membaca perkataan, rangkai kata ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul
i
Salam Terakhir
Memahami perkataan, rangkai kata dan ayat yang dibaca.
ii
42

No comments:

Post a Comment